Doelstellingen

GEMEENTElogo2

DOELSTELLINGEN DEMENTIEVRIENDELIJKE GEMEENTE

 

10 DOELSTELLINGEN

DE DVG-BEWEGING RICHT ZICH OP:

1 Naar een andere beeldvorming Weg met het taboe!
2 Naar meer kennis Inzicht biedt uitzicht
3 Naar een betere integratie Mensen met dementie tellen mee
4 Naar meer ontmoetingen Samen
5 Naar betere contacten tussen generaties Voor jong en oud
6 Naar meer welzijn Warme zorg
7 Naar meer autonomie Burgers zoals u en ik
8 Naar lagere drempels Iedereen welkom
9 Naar een veiligere samenleving Veilig thuis
10 Naar de mobilisatie van een hele gemeente      Gemeente-breed

 

TOELICHTING OP DE 10 DOELSTELLINGEN

1 WEG MET HET TABOE!

De beeldvorming rond dementie is overwegend negatief. Dat blijkt ook uit onderzoek. Uiteraard zijn er aan dementie veel en grote problemen verbonden. Dat wil niet zeggen dat alles kommer en kwel is. Deze doelstelling staat nummer 1 bij de meeste lokale DVG-netwerken. Het wegwerken van taboe is de absolute basis om te komen tot een dementievriendelijke gemeente .

 

2 INZICHT BIEDT UITZICHT

Gebrek aan kennis is de oorzaak van veel problemen bij het omgaan met mensen met dementie. Er is veel informatie over dementie, maar niet iedereen kent deze informatie en vindt de weg ernaartoe. Ook een gerichte ontsluiting van wat er is, is dan belangrijk. Daarom richt een aantal DVG-projecten zich op vorming en opleiding, zowel van professionele zorgver strekkers als van mantelzorgers en andere betrokken doelgroepen, zoals politiemensen.

 

3 MENSEN MET DEMENTIE TELLEN MEE

Veel mensen met dementie voelen zich (en worden) uitgesloten uit het leven in gemeenschap. Hierdoor verliezen zij aansluiting met de sa menleving, en mist de samenleving op haar beurt de vaardigheden en talenten van mensen met dementie. Projecten die streven naar een betere integratie van mensen met dementie zijn dan ook essentieel als we het over levenskwaliteit hebben. Zij zorgen er onde r meer voor dat mensen langer thuis kunnen blijven wonen.

 

4 SAMEN

Veel mensen met dementie leven geïsoleerd . Zij hebben weinig contacten met hun medemensen. Ook bij mantelzorgers speelt dit probleem. Vaak ontstaat dit door schaamte voor het veranderde g edrag van het familielid met dementie. Dit is eigenlijk ook een illustratie van het taboe dat op dementie rust en de invloed daarvan op de levenskwaliteit van mensen. Projecten die ontmoeting als centraal doel hebben, zijn daarom onmisbaar.

 

5 VOOR JONG EN OUD

Een bijzondere vorm van ontmoetingen zijn die tussen generaties. Projecten die ontmoetingen van jongeren en mensen met dementie tot stand willen brengen, vergen een bijzondere zorg en aanpak. Ze zijn noodzakelijk als we bij jongeren wil len streven naar een andere beeldvorming over ouderdom en dementie.

 

6 WARME ZORG

We beschikken in Nederland over een voorbeeldig uitgebouwd zorgsysteem. Dat staat buiten kijf. Maar de zorg speelt zich noodzakelijk af binnen bepaalde kaders en patronen . De zorg kan uiteraard altijd meer en beter: een zorg met veel tijd en aandacht voor waartoe mensen in staat zijn, is voor het welzijn van mensen met dementie erg belangrijk. En voor mantelzorgers is een extra zorgsteun vaak zeer welkom.

 

7 BURGERS ZOALS U EN IK

Het hoort bij de huidige beeldvorming: mensen met dementie zijn afhankelijk, er wordt over hun hoofden heen gepraat, ze worden ‘betutteld’. Veel mensen met dementie willen juist autonoom functioneren en als zelfstandige burger worden behandeld. Dat v eronderstelt een andere houding bij hun medeburgers.

 

8 IEDEREEN WELKOM

Zonder het te beseffen werpen we in onze samenleving vaak zowel fysische als psychologische drempels op voor veel mensen in allerlei omstandigheden: het dagelijks leven, de contacten met de gemeente, het verenigingsleven, sport, cultuur et cetera. Ook in de openbare ruimte zijn er omgevingselementen die mensen met dementie hinderen of die onnodige gevaren creëren. Toegankelijkheid, in de meest brede betekenis, is daarom een belangrijk streven.

 

9 VEILIG THUIS

Mensen met dementie kunnen zich soms zo gedragen, dat zij in onveilige situaties terecht komen. Dan is het zaak om als samenleving alert te zijn en adequaat te reageren. Dat geldt voor alle burgers, maar zeker voor bepaalde doelgroepen: hulpverleners, personeel van woonzorgcentra, politiemensen et cetera.

 

10 STADSBREED

Enkele opvallende projecten kiezen ervoor om breed te gaan en in hun stad en omgeving als het ware alles wat hierboven benoemd staat op te nemen in hun werking. Da ar is tijd voor nodig, en een breed draagvlak dat moet groeien.

 


Partner organisaties die betrokken zijn bij de DVG-beweging.

VIP nieuwe manier   voor elkaar de zonnebloem     image028 image015    image052
  image028 image028 image028 image009   thebe
de ontmoeting  image014  image013 kbo molenschot image002 
voormekaar   studio10  bellavitta  elde maasduinen